70810 - MetalBeard's Sea Cow

Lego The Lego movie - 2014 - 2705 parts + 5 minifigs